Privacy Policy

Denna policy för användning fastställer villkoren mellan dig och oss under vilka du kan komma åt vår hemsida http://www.sunrisemedical.se (vår webbplats). Dessa regler för användning gäller för alla användare av och besökare på vår sajt.

Din användning av vår webbplats innebär att du godkänner och accepterar att följa, alla regler i denna policy för användning, som kompletterar våra användarvillkor  http://www.sunrisemedical.se/villkor.

http://www.sunrisemedical.se är en webbplats som drivs av Sunrise Medical AB (vi eller oss). Vi är registrerade i Sverige under organisationsnummer 556300-4810 och vi har vårt kontor på Neongatan 5, 431 53 Mölndal. Vårt momsregistreringsnummer är SE556300481001.


Förbjudna användningsområden

Du kan använda vår webbplats endast för lagliga ändamål. Du får inte använda vår webbplats:

 • På något sätt som bryter mot gällande lokal, nationell eller internationell lag eller förordning.
 • På något sätt som är olagligt eller bedrägligt, eller har någon olaglig eller bedrägligt syfte eller verkan.
 • I syfte att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt.
 • Om du vill skicka medvetet emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända material som inte uppfyller våra innehållsstandarder.
 • För att sända, eller utverka att skicka, oombedd eller obehörig reklam eller marknadsföringsmaterial eller någon annan form av liknande värvning (spam).
 • Att medvetet överföra data, skicka eller överföra material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, tangentloggare, spyware, adware eller andra skadliga program eller liknande datorkod som syftar till att påverka driften av någon programvara eller hårdvara.

Du accepterar även:

 • Att inte reproducera, duplicera, kopiera eller åter sälja någon del av vår webbplats i strid med bestämmelserna i våra användarvillkor http://www.sunrisemedical.se/villkor.
 • Inte för att komma åt utan tillstånd, störa, skada eller störa:
  • någon del av vår webbplats,
  • all utrustning eller nätverk som vår webbplats lagras;
  • någon programvara som används för att tillhandahålla vår webbplats; eller
  •  all utrustning eller nätverk eller programvara som ägs eller används av någon tredje part.


Interaktiva tjänster

Vi kan från tid till annan erbjuda interaktiva tjänster på vår webbplats eller andra tredje parts webbplatser (såsom sociala medier) eller sidor på dessa webbplatser som vi har kontroll ("Social Media Pages"), inklusive, utan begränsning:
 

Där vi ger alla interaktiva tjänster, kommer vi att ge tydlig information till dig om vilken typ av tjänster som erbjuds, om den dämpats och vilken form av moderation används (inklusive om det är en människa eller tekniska).

Vi kommer att göra vårt bästa för att bedöma eventuella risker för användarna (och i synnerhet för barn) från tredje part när de använder någon interaktiv tjänst som tillhandahålls på vår sida, och vi kommer att besluta i varje enskilt fall om det är lämpligt att använda moderering av relevanta tjänster (inklusive vilken typ av återhållsamhet för att använda) Mot bakgrund av dessa risker. Men vi har ingen skyldighet att övervaka, övervaka eller moderera någon interaktiv tjänst vi tillhandahåller på vår sida, och vi uttryckligen undanta vårt ansvar för förlust eller skada som uppkommer vid användning av alla interaktiva tjänster av en användare i strid med våra innehållsstandarder , om tjänsten är modererat eller inte.

Användning av någon av våra interaktiva tjänster av en minderårig är föremål för godkännande av förälder eller vårdnadshavare. Vi råder föräldrar som tillåter sina barn att använda en interaktiv tjänst som det är viktigt att de kommunicerar med sina barn om deras säkerhet på nätet, eftersom måttlighet är inte idiotsäker. Minderåriga som använder någon interaktiv tjänst bör göras medvetna om de potentiella riskerna för dem.

Där vi modererar en interaktiv tjänst, kommer vi normalt ge dig ett sätt att kontakta moderatorn, om ett bekymmer eller svårigheter uppstår.


Innehåll standarder

Dessa innehållsnormer gäller för alla och allt material som du bidrar till vår webbplats och alla sociala medier, samt för eventuella interaktiva tjänster i samband med det.

Du måste följa andan i följande standarder samt brevet. Normerna gäller varje del av alla bidrag samt dess helhet.

Bidrag måste:

 • Vara korrekta (där de innehåller fakta).
 • Vara genuint hållna (där de innehåller åsikter).
 •  Överensstämmer med gällande lagstiftning i Sverige och i varje land där de är utstationerade.

Bidrag får inte:

 • Innehålla något material som är nedsättande för någon person.
 • Innehålla något material som är obscent, stötande, hatiskt eller provocerande.
 • Marknadsföra sexuellt explicit material.
 • Våldsbejakande.
 • Främja diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 • Göra intrång i upphovsrätt, databasrättigheter eller varumärke för någon annan person.
 • Sannolikt att vilseleda någon person.
 • Göras i brott mot någon rättslig skyldighet gentemot en tredje part, till exempel en avtalsenlig skyldighet eller en plikt förtroende.
 • Främja all annan olaglig verksamhet.
 • Var hotande, missbruk eller invadera någon annans privatliv, eller orsaka irritation, besvär eller onödig oro.
 • Sannolikt att trakassera, upprörd, genera, larm eller irritera någon annan person.
 • Användas för att imitera någon person, eller att förvränga din identitet eller anknytning till någon person.
 • Ge intryck av att de härrör från oss, om så inte är fallet.
 • Främja eller hjälpa någon olaglig handling, såsom (i form av exempel) upphovsrättsintrång eller datormissbruk.


Avstängning och uppsägning

Vi kommer att avgöra, i vårt val, om det har skett ett brott mot denna acceptabel användning politik genom din användning av vår webbplats. När ett brott mot denna politik har skett, kan vi vidta de åtgärder som vi finner lämpligt.

Underlåtenhet att efterkomma denna acceptabel användning politik utgör ett väsentligt brott mot användarvillkoren http://www.sunrisemedical.se/villkor på vilka du har rätt att använda vår webbplats, och kan leda till att vi ta alla eller några av följande åtgärder:

 • Omedelbar, tillfälligt eller permanent indragning av din rätt att använda vår webbplats.
 • Omedelbar, tillfälligt eller permanent avlägsnande av alla inlägg eller material som laddats upp av dig till vår webbplats.
 • Utfärdande av en varning till dig.
 • Rättsliga åtgärder mot dig för återbetalning av alla kostnader på en ersättning basis (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader) till följd av avtalsbrottet.
 • Ytterligare rättsliga åtgärder mot dig.
 • Utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi skäligen anser är nödvändig.

Vi undanta ansvar för åtgärder som vidtagits till följd av brott mot detta acceptabel användning politik. Svaren som beskrivs i denna policy inte är begränsade, och vi kan vidta andra åtgärder som vi skäligen anser lämpligt.


Ändringar i policy för anvädning

Vi kan ändra denna policy för användning policy när som helst genom att ändra den här sidan. Du förväntas kontrollera denna sida då och då för att ta notis om eventuella ändringar som vi gör, eftersom de är juridiskt bindande för dig. Några av bestämmelserna i denna policy för användning kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras på andra ställen på vår sida.