Miljöpolicy

Sunrise Medical har ett ansvar att minska påverkan på vår miljö. Därför är vi och våra tillverkningsenheter ISO 14001:2015 certifierade, med ett strukturerat miljöhanteringssystem på plats för att hantera vår påverkan på miljön.

Sunrise Medical är ledande tillverkare och distributörer av handikapphjälpmedel för personer med specifika behov.

Som ett ansvarstagande företag vill vi uppmärksamma att skydd av vår miljö är en del av en bredare hållbarhetsagenda. Därför kommer vi att sträva efter, där så är möjligt, att förebygga föroreningar och ständigt förbättra vår miljöprestanda i förhållande till arbetet i våra tillverkande enheter.

Vi kommer att leverera denna miljöpolicy genom följande principer:

 • Ledningens engagemang
  Ledning och medarbetare tar ansvar för att försäkra sig om att denna miljöpolicy implementeras, efterlevs och kontinuerligt förbättras.
 • Förordningar
  Som ett minimum, kommer vi till fullo uppfylla kraven på alla relevanta miljölagar och förordningar samt alla andra relevanta krav som syftar till att överträffa dem när så är möjligt.
 • Utbildning
  Vi inser vikten av utbildning och kommunikation. Därför kommer vi att genomföra den utbildning som krävs för att genomföra och upprätthålla denna policy.
 • Resurser
  Vi inser att slöseri med energi och resurser är en onödig kostnad och påverkar miljön. Därför kommer vi att sträva efter att bedriva ett pågående program för energieffektivisering.
 • Avfall
  Vi inser att onödigt avfall är ineffektivt, ökar kostnader och har onödig påverkan på miljön. Vi kommer därför sträva efter att förebygga detta och om inte det är möjligt, återvinna och återanvända.
 • Biologisk mångfald, bekvämlighet och återställande av mark
  Där det är möjligt kommer vi att sträva efter att skydda och bevara den lokala biologiska mångfalden.
 • Utveckling av enhet
  När det är aktuellt med nya processer eller utveckling av våra tillverkande enheter, kommer vi att utvärdera vilken påverkan detta har på miljön.
 • Nya produkter
  Vi är medvetna om att det kommer att finnas konsekvenser förknippade vid avveckling av gamla produkter. Därför vi kommer att sträva efter, där så är möjligt, att förbättra produktens design för att minimera de potentiella miljökonsekvenserna vid avyttring.
 • Rapportering
  Mellan revision och översyn kommer vi att rapportera om vår miljöprestanda årligen och den genomgången av målen kommer att användas som en bas för årliga förbättringar.

ISO 14001:2015 Certifikat

Sunrise Medical AB och våra tillverkande enheter är certifierade enligt kraven på miljöstandard ISO 14001:2015.

Ladda ner ISO 14001:2015 certifikat